معنی اسم فرج الله

گشایشی از جانب خداوند

ریشه اسم فرج الله

فراوانی اسم فرج الله

تا کنون کسی با نام فرج الله در گهواره ثبت نام نکرده است.