معنی اسم فرخ به

مرکب از فرخ( مبارک) + به ( بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین

ریشه اسم فرخ به

فراوانی اسم فرخ به

تا کنون کسی با نام فرخ به در گهواره ثبت نام نکرده است.