معنی اسم فرخ تاش

فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تاش( پسوند همراهی)

ریشه اسم فرخ تاش

فراوانی اسم فرخ تاش

تا کنون کسی با نام فرخ تاش در گهواره ثبت نام نکرده است.