معنی اسم فرنود

برهان، دلیل

ریشه اسم فرنود

فراوانی اسم فرنود

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام فرنود ثبت نام شده اند.