معنی اسم فغانیش

از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان حکومت پیروز یزدگرد پادشاه ساسانی

ریشه اسم فغانیش

فراوانی اسم فغانیش

تا کنون کسی با نام فغانیش در گهواره ثبت نام نکرده است.