معنی اسم قابل

شایسته، لایق، از نامهای خداوند

ریشه اسم قابل

فراوانی اسم قابل

تا کنون کسی با نام قابل در گهواره ثبت نام نکرده است.