معنی اسم قارن

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار فریدون پادشاه پیشدادی، نام یکی از خاندانهای بزرگ در دوره اشکانیان،نام پسر قباد و برادر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم قارن

فراوانی اسم قارن

تا کنون کسی با نام قارن در گهواره ثبت نام نکرده است.