معنی اسم قاسم

بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد قاسم، قاسمعلی

ریشه اسم قاسم

فراوانی اسم قاسم

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام قاسم ثبت نام شده اند.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا