معنی اسم قاسم

بخش کننده، مقسم، نام پسر پیامبر(ص)، به صورت پسوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد قاسم، قاسمعلی

ریشه اسم قاسم

فراوانی اسم قاسم

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام قاسم ثبت نام شده اند.