معنی اسم لواده

از شخصیتهای شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم لواده

فراوانی اسم لواده

تا کنون کسی با نام لواده در گهواره ثبت نام نکرده است.