معنی اسم مادیس

نام پادشاه سکائیان

ریشه اسم مادیس

فراوانی اسم مادیس

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مادیس ثبت نام شده اند.