معنی اسم مارتین

رهبر

ریشه اسم مارتین

فراوانی اسم مارتین

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام مارتین ثبت نام شده اند.