معنی اسم مانوش

نام کوهی، نام چندتن از نیاکان منوچهر پادشاه پیشدادی

ریشه اسم مانوش

فراوانی اسم مانوش

تا کنون کسی با نام مانوش در گهواره ثبت نام نکرده است.