معنی اسم میرو

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزان پادشاه ساسانی

ریشه اسم میرو

فراوانی اسم میرو

تا کنون کسی با نام میرو در گهواره ثبت نام نکرده است.