معنی اسم میر فرهان

میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است.

ریشه اسم میر فرهان

فراوانی اسم میر فرهان

تا کنون کسی با نام میر فرهان در گهواره ثبت نام نکرده است.