معنی اسم ناضر

شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز

ریشه اسم ناضر

فراوانی اسم ناضر

تا کنون کسی با نام ناضر در گهواره ثبت نام نکرده است.