معنی اسم نبرزین

نام فرماندار گرگان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم نبرزین

فراوانی اسم نبرزین

تا کنون کسی با نام نبرزین در گهواره ثبت نام نکرده است.