معنی اسم نرداگشسپ

از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری از سپاهیان بهرام چوبین

ریشه اسم نرداگشسپ

فراوانی اسم نرداگشسپ

تا کنون کسی با نام نرداگشسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.