معنی اسم نرسی

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم نرسی

فراوانی اسم نرسی

تا کنون کسی با نام نرسی در گهواره ثبت نام نکرده است.