معنی اسم نستود

نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم نستود

فراوانی اسم نستود

تا کنون کسی با نام نستود در گهواره ثبت نام نکرده است.