معنی اسم نستور

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم نستور

فراوانی اسم نستور

تا کنون کسی با نام نستور در گهواره ثبت نام نکرده است.