معنی اسم نستوه

خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم نستوه

فراوانی اسم نستوه

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام نستوه ثبت نام شده اند.