معنی اسم نهاد

سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قاعده ، مقام و جایگاه

ریشه اسم نهاد

فراوانی اسم نهاد

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام نهاد ثبت نام شده اند.