معنی اسم نهل

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی

ریشه اسم نهل

فراوانی اسم نهل

تا کنون کسی با نام نهل در گهواره ثبت نام نکرده است.