معنی اسم نیوتش

با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت-بر وزن پیشکش

ریشه اسم نیوتش

فراوانی اسم نیوتش

تا کنون کسی با نام نیوتش در گهواره ثبت نام نکرده است.