معنی اسم نیوتیش

نیوتش - با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت- (هر سه حرف اول ساکن هستند - بر وزن دیو)

ریشه اسم نیوتیش

فراوانی اسم نیوتیش

تا کنون کسی با نام نیوتیش در گهواره ثبت نام نکرده است.