معنی اسم نیوزار

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی

ریشه اسم نیوزار

فراوانی اسم نیوزار

تا کنون کسی با نام نیوزار در گهواره ثبت نام نکرده است.