معنی اسم هامان

معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش

ریشه اسم هامان

فراوانی اسم هامان

در حال حاضر ۲۷ نفر در گهواره با نام هامان ثبت نام شده اند.