معنی اسم هرمزد

هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم هرمزد

فراوانی اسم هرمزد

تا کنون کسی با نام هرمزد در گهواره ثبت نام نکرده است.