معنی اسم هرواک

نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم هرواک

فراوانی اسم هرواک

تا کنون کسی با نام هرواک در گهواره ثبت نام نکرده است.