معنی اسم هورشاد

مرکب از هور( خورشید) + شاد

ریشه اسم هورشاد

فراوانی اسم هورشاد

تا کنون کسی با نام هورشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.