معنی اسم واجد

دارنده، دارا، از نامهای خداوند

ریشه اسم واجد

فراوانی اسم واجد

تا کنون کسی با نام واجد در گهواره ثبت نام نکرده است.