معنی اسم واسپوهر

واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم واسپوهر

فراوانی اسم واسپوهر

تا کنون کسی با نام واسپوهر در گهواره ثبت نام نکرده است.