معنی اسم واصف

به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفاکننده

ریشه اسم واصف

فراوانی اسم واصف

تا کنون کسی با نام واصف در گهواره ثبت نام نکرده است.