معنی اسم والی

حاکم، پادشاه،از نامهای خداوند

ریشه اسم والی

فراوانی اسم والی

تا کنون کسی با نام والی در گهواره ثبت نام نکرده است.