معنی اسم وجیه الله

دارای قدر و منزلت خداوند

ریشه اسم وجیه الله

فراوانی اسم وجیه الله

تا کنون کسی با نام وجیه الله در گهواره ثبت نام نکرده است.