معنی اسم وحیدالدین

بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی

ریشه اسم وحیدالدین

فراوانی اسم وحیدالدین

تا کنون کسی با نام وحیدالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.