معنی اسم وخش داد

داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی

ریشه اسم وخش داد

فراوانی اسم وخش داد

تا کنون کسی با نام وخش داد در گهواره ثبت نام نکرده است.