معنی اسم وراز

گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است

ریشه اسم وراز

فراوانی اسم وراز

تا کنون کسی با نام وراز در گهواره ثبت نام نکرده است.