معنی اسم ورازاد

از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است

ریشه اسم ورازاد

فراوانی اسم ورازاد

تا کنون کسی با نام ورازاد در گهواره ثبت نام نکرده است.