معنی اسم ورازبنده

بنده نیرومند،از نامهای ساسانیان

ریشه اسم ورازبنده

فراوانی اسم ورازبنده

تا کنون کسی با نام ورازبنده در گهواره ثبت نام نکرده است.