معنی اسم ورازداد

دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم ورازداد

فراوانی اسم ورازداد

تا کنون کسی با نام ورازداد در گهواره ثبت نام نکرده است.