معنی اسم ورازمهر

از نامهای زمان ساسانیان

ریشه اسم ورازمهر

فراوانی اسم ورازمهر

تا کنون کسی با نام ورازمهر در گهواره ثبت نام نکرده است.