معنی اسم ورازپیروز

آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است

ریشه اسم ورازپیروز

فراوانی اسم ورازپیروز

تا کنون کسی با نام ورازپیروز در گهواره ثبت نام نکرده است.