معنی اسم وردانشاه

نام جد مرداویج

ریشه اسم وردانشاه

فراوانی اسم وردانشاه

تا کنون کسی با نام وردانشاه در گهواره ثبت نام نکرده است.