معنی اسم ورزاک

نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی

ریشه اسم ورزاک

فراوانی اسم ورزاک

تا کنون کسی با نام ورزاک در گهواره ثبت نام نکرده است.