معنی اسم ورزمیار

حامی اهورا مزدا

ریشه اسم ورزمیار

فراوانی اسم ورزمیار

تا کنون کسی با نام ورزمیار در گهواره ثبت نام نکرده است.