معنی اسم ورزگمهر

بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم ورزگمهر

فراوانی اسم ورزگمهر

تا کنون کسی با نام ورزگمهر در گهواره ثبت نام نکرده است.