معنی اسم وژاسپ

وجاسب،دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی

ریشه اسم وژاسپ

فراوانی اسم وژاسپ

تا کنون کسی با نام وژاسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.