معنی اسم پادار

ثابت

ریشه اسم پادار

فراوانی اسم پادار

تا کنون کسی با نام پادار در گهواره ثبت نام نکرده است.