معنی اسم پاردیک

نام پدربزرگ ساسان به نوشته سنگ نوشته کعبه زرتشت

ریشه اسم پاردیک

فراوانی اسم پاردیک

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام پاردیک ثبت نام شده اند.